Рискове и мерки за защита на машинното гласуване

Тези дни ескалираха съмненията в машинното гласуване. Тази ескалация е с политически мотив, но няма да правя политически коментар, а експертен, с който да обясня къде всъщност са рисковете за машинното гласуване и какви са мерките, които трябва да вземем, за да бъде то защитено. Ще опитам да обясня и защо допълнителни машини по никакъв начин не помагат за компрометирането на системата, ако Сиела биха искали да я компрометират.

Тук е важно да отбележа, че не твърдя, че някой иска да манипулира резултата – нито Сиела, нито ЦИК, нито Информационно обслужване. Но една добра система трябва да бъде отворена и прозрачна и да може всяка заинтересована страна да се убеди, че тя работи правилно, без да разчита на някой доверен участник. Т.е. дори да вярваме на Сиела, ЦИК и Информационно обслужване, сме длъжни да имаме система, която не разчита на доверието към тях.

Машинното гласуване не е просто една машина, то е процес. Процесът има следните стъпките:

 1. Доставка на празни машини
 2. Получаване на изходния код
 3. Компилиране на изходния код до системен образ
 4. Електронно подписване на системния образ
 5. Записване на подписания системния образ на флашка
 6. Инсталиране на системния образ на всички машини (отключване на машините, в случай, че на тях е бил инсталиран друг системен образ, подписан с други ключ)
 7. Провизиране на данните за конкретния избор върху машината (кандидатски листи, номер на секция, номер на машина)
 8. Генериране на ключове върху смарт-карти (тези белите, с които секционните комисии подписват)
 9. Комплектоване на смарт-картите и техните ПИН-кодове
 10. Транспортиране на машините и смарт-картите до РИК, съответно до секциите
 11. Стартиране на изборния ден
 12. Гласуване
 13. Приключване на изборния ден и подписване на протокола (както на хартия, така и електронно)
 14. Транспортиране на хартиения протокол, смарт-картите и флаш-паметите с машинния протокол
 15. Проверка на протокола и въвеждането му в системата за машинна обработка
 16. Сумиране и обявяване на резултата

На почти всяка от тези стъпки съществува някакъв риск, който трябва да бъде адресиран. Рискът може да бъде за манипулация на целия изборен процес или на отделни секции. Рискът не значи, че това ще се случи, но трябва да бъдат взети съответните мерки. Сходни рискове съществуват и при хартиеното гласуване – и там има защитни механизми (като напр. голям брой членове на секционни комисии, наблюдатели, бюлетини с уникален номер, и т.н.)

Нека започна с въвеждането на няколко термина, които ще ми се наложи да използвам в обяснението.

 • Криптографски ключ – освен като ключ, с който може да се отключва и заключва електронно съдържание, може да си го представите като много дълга (незапомняема) парола, която ни дава достъп до дадена скрита информация, но също така ни дава опция да “подпишем” нещо електронно.
 • Електронен подпис – използване на криптографски ключ с цел гарантиране, че даден файл не е бил подменян и че е създаден от оторизирано за това лице (притежател на ключа)
 • Хеш – “отпечатък” на файл или група от файлове. Хешът е това, което се разпечатва на разписката и служи за идентифициране на софтуера, който работи на машината. Всяка най-малка промяна в дори един файл би променила този хеш.
 • Изходен код – кодът описва как работи софтуера – какво прави в един или друг случай, как смята, къде записва резултата
 • UEFI secure boot – това е технология, която ограничава възможния системен софтуер, който може да работи на една машина само до такъв, който е бил електронно подписан с ключ на оторизиран участник (между другото, всеки домашен компютър или лаптоп също използва тази технология).

В целия процес има три групи рискове, които надграждат един върху друг. Основният риск е първият, защото той определя поведението на системата, но останалите рискове са свързани с него:

 • Изходният код – съществува риск някой (доставчикът) да е заложил определено изкривяване на резултата в изходния код, напр. “всеки трети глас за Х отива за Y или Z”.
 • Системният образ – дори кодът да бъде проверен и да не манипулира резултата, системният образ, който е изграден на база на този код, може да бъде подменен с друг. Затова трябва да сме сигурни, че системният образ е точно този, който е изграден от проверения изходен код
 • Управление на ключове – гарантирането на системния образ, а и на машинните протоколи на флаш-паметите, разчита на електронни подписи с криптографски ключове. Те трябва да бъдат управлявани и съхранявани правилно, за да не може някой да подмени едно или друго съдържание.

Следва таблица с рисковете по тези направления, както и мерки, които са взети за тяхното елиминиране. Ще си позволя да добавя колона “участие на ДБ”, защото всякакви обвинения в манипулация са абсолютно нелепи при всичките усилия, които системно полагаме за честността на изборите. Държа да подчертая, че знанието, описано тук, сме го използвали, за да подобрим процеса.

А откъде имам информация за този анализ? От общи познания по информационна сигурност, от техническата спецификация за поръчката, от докладите за удостоверяване на машините на Държавна агенция “Електронно управление” и от участието ми на техническите срещи с експерти от ДАЕУ и ЦИК, на които задавах въпроси. Не твърдя, че имам пълната картина, но имам достатъчно, така че да оценя рисковете.

Броенето на хартиените разписки е мярка, която позволява откриването на манипулации, ако бъде изпълнена както трябва. Затова и още при предните избори настоявахме чрез нашите представители в ЦИК за извадкова проверка. При проверката на разписките гаранцията идва от това, че избирател се е уверил визуално, че машината е приела гласа, който той е подал. Затова е добра идея да има извадково преброяване в СИК (напр. в 5% от секциите), както и по-обстоен централизиран следизборен одит на разписките, при който рисковете от грешки и от умишлен саботаж са намалени. Важно е при одита да бъде сканиран и QR кода, защото той е гаранцията, че разписката е автентична, а СИК трябва да документира всички извънредни събития, като граждани, тръгнали си с разписка в джоба, свършила хартия и др., които могат да се отразят на броя разписки. Този подход би открил опит за мащабна манипулация, без да създава предпоставки за друг вид манипулации – комуникационни, в които определени технически грешки при броенето и въвеждането на резултата се използват за подкопаване на доверието в изборите.

Риск Мерки за защита Прилагат ли се в момента? Ниво на риск Участие на ДБ
Уязвимости в кода, които позволяват промяна на резултата Автоматизирано тестване за уязвимости на изходния код; Да, от ДАЕУ в процеса на удостоверяване Ниско (това за уязвимости, които не са съзнателно поставени и съответно, дори да ги има, не е ясно дали някой може да се възползва от тях) Не директно, но процеса на удостоверяване беше добавен включително и заради натиска на ДБ за одит на машините.
“Вратичка” (backdoor) в кода, която позволява съзнателна манипулация Преглед на кода от участници в процеса и в процеса на удостоверяване Частично – в момента ДАЕУ проверява кода, но все още ЦИК не е дала достъп до представителите на партиите Високо Предложено от ДБ в Изборния кодекс. Три писма, както и внесено проект на решение на ЦИК.
Подмяна на изходния код след неговото одитиране и преди компилиране на системния образ Генериране на хеш на изходния код и публикуването му Да, в рамките на публичната процедура се сравнява хеша на удостоверения код с този на кода, с който се компилира системния образ. Високо В техническата среща настоявах това да се случи; все пак от Сиела и ДАЕУ вече се бяха подготвили с тази стъпка. Публичното компилиране на системния образ беше поискано от ДБ чрез писмо и становище в комисия в Народното събрание
Вкарване на злонамерена функционалност през библиотеки, които не са част от кода, но системата разчита на тях Проверка на електронните подписи или хешовете на библиотеките спрямо публично обявените Частично – това е част от скриптовете за компилиране на системния образ, до които не са ни предоставили достъп. Ниско – такава атака е с висока сложност, защото в кода трябва да има код, който да се възползва от тази промяна по неочевиден начин.
Инсталиране на системен образ, различен от официалния, който да изкривява резултата Подписване на официалния с ключ на ЦИК; Извадкова проверка на UEFI db на машините в процеса на инсталиране извадкова проверка на хеша с външен инструмент HashExtractor Частично – от тези избори системният образ се подписва от ЦИК, а не от Сиела. На предните избори е извършена проверка на процеса на инсталиране, но тя трябва да е по-мащабна. Очакваме решение на ЦИК за извадкова проверка с HashExtractor Високо. Хешът на системната разписка е само частична гаранция, тъй като той се генерира от машината (и тя може да разпечата “правилния’). Затова е нужно разделяне на контрола на ключа и инсталирането (за да не са в една и съща организация) ДБ в няколко писма за предните и тези избори предлага на ЦИК извадкова проверка с външния инструмент HashExtractor, както и проверка на UEFI db (дали разпознава правилните ключове или са добавени изключения) и е подкрепила подписването с ключ на ЦИК
Управляване на машината дистанционно в изборния ден Неизползване на карта за безжична комуникация и премахване на драйверите за всякакви мрежови карти. Да, машините са с премахнати мрежови драйвери по спецификация (и това е потвърдено при удостоверяването) и нямат антени за безжична комуникация Ниско Изрично сме се уверили на база на докладите, че няма възможност за отдалечена комуникация с машините.
Изтичане на ключа за UEFI secure boot Генериране на ключа на смарт-карта и съхранение в сигурна физическа среда; евентуално разпределение на ключа между членовете на ЦИК с напр. С алгоритъма за споделяне на ключове на Шамир. За съжаление не може ключът да се генерира на смарт-карта, защото ако тя се развали, губим машините. Алтернативно, може да се генерира на HSM, който поддържа резервни копия. Частично – доколкото разбрах ЦИК е приело протоколни правила за генерирането и съхранението на ключовете и се пазят физически. За следващите избори това трябва да стане в публична процедура. Средно – изтичането на ключа не значи автоматично манипулация на изборите. В този случай проверката с HashExtractor отново би открила проблема, а разделението между собственика на ключа и организацията, инсталираща машините, допълнително намалява риска. Още на предните избори в писмо сме поискали точните процедури за управление на UEFI ключовете
Подписване на секционни машинни протоколи с нелегитимни ключове Публикуване на всички сертификати от смарт-картите на секционните комисии преди изборния ден, което да позволи последваща проверка и защита срещу нелегитимни ключове Не, в момента се разчита, че карти могат да се издават само от Информационно обслужване и че няма допълнително издадени карти. Ниско, тъй като хартиеният протокол, от който имат копие всички членове на СИК и наблюдателите, съдържа валидните данни и хващането на такава манипулация е лесно.. С писмо от миналата седмица до ЦИК сме поискали публикуване на всички сертификати/публични ключове
Подписване на фалшив машинен протокол по пътя от СИК до РИК Разделяне на смарт-картите от флаш-паметите при транспорта Не, в момента се разчита, че такава манипулация в мащаб едва ли е възможна, поради необходимостта от технически познания на член на СИК. Ниско, тъй като хартиеният протокол, от който имат копие всички членове на СИК и наблюдателите, съдържа валидните данни и хващането на такава манипулация е лесно. С писмо преди предходните избори сме предложили разделяне на смарт-картите от флаш-паметите
Изкривяване на резултата при машинна обработка в РИК/ЦИК Публикуване на всички протоколи; получаване на копие от протоколите от всеки член на СИК и застпъник Да Много ниско – протоколите са първичният документ и след неговото генериране всеки опит за мащабна манипулация може да бъде установен много лесно.

Виждаме, че на практика всички рискове са или адресирани по някакъв начин, или с достатъчно ниско ниво, за да не представляват системен проблем. Моята критика, когато има такава, е в подобряване на вече прилаганите мерки за защита.

Ако приемем, че допълнителните машини са за манипулация на изборите, то Сиела е тази, която би го направила. Само че Сиела в момента разполага с UEFI ключа от предните избори, с който може да отключи съществуващите, “легитимни” машини. Именно затова допълнителните машини с нищо не се различават от съществуващите и не добавят вектор на атака.

Когато говорим за изходния код, за съжаление в момента той не е собственост на държавата и тя няма право да го публикува. Може, в условия на конфиденциалност, да се предостави на заинтересовани страни (представители на партии, напр.) Това трябва да бъде коригирано за следващи избори – добра идея е да се напиша изцяло нов код, който да е публично достъпен, одитиран, и за чийто прелед да бъдат поканени международни експерти. За това тази година нямаше време, но при малко по-стабилен парламент това трябва да бъде следващата стъпка, според мен.

С оглед на изложеното по-горе, смятам, че изборите в момента са с разумно ниво на защита и че мащабни манипулации няма да бъдат извършвани. Има какво да се желае от процеса, поради което правим постоянни препоръки. ЦИК приема някои от тях, макар и със закъснение.

Бих препоръчал за следващите избори ЦИК да позволи на партиите да изпратят свои представители в складовете, където се извършва инсталирането на машини, и да могат, оп определен ред, да задават въпроси и следят процеса.

Знам, че гореописаното е сложно и твърде експертно. И изисква наблюдатели на етапи различни от изборния ден, на места различни от изборната секция. Но категорично не съм съгласен с политическите внушения, че щом е по-сложно, значи някой го манипулира.

До момента машинното гласуване елиминира невалидните гласове и намали купения и контролиран вот (вероятно защото няма “тъмна стаичка” и не може да се снима екрана, не може да се носят конци за отмерване на дължина, не могат да се изнасят бюлетини в нишка и др.); елиминираха се и грешките при броенето в СИК, а процесът на приемане на протоколи се ускори. Това са ползи, които си струват допълнителното усилие. Ако намерим други начини за справяне с тези проблеми, супер. Но дотогава, нека партиите наистина впрегнат симпатизиращите им ИТ експерти да наблюдават процеса и да се уверяват в неговата честност, вместо да рисуват абсурдни конспиративни графики и да всяват несигурност и недоверие.

One comment

 1. Ако това в тази новина е вярно, адски ми е интересно какво обяснение може да има за това hash-а да се различава „само с една цифра“.

  Тъй като се съмнявам hash алгоритъма да е някакъв Locality-sensitive hashing (което би било грешно така или иначе за тези цели), то тогава единственото обяснение, което аз мога да измисля е че някой като го е преписвал цифра по-цифра в println(„12345689“) statement-a, го е объркал в тоя build.

  Ако съм прав за това, то цялата тази процедура за проверката на няква разпечатка на някви hash-ове си е пълна пародия, каквата би била първата мисъл на всеки, който разбира от програмиране, така или иначе.

  Но тази новина е добро потвърждение на подобни съмнения.

  https://segabg.com/hot/category-bulgaria/3-mashini-razminavaniya-hesh-koda-sa-ustanoveni-na-izborite

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *