Състоянието на киберсигурността в администрацията и пътят напред

През седмицата темата с киберсигурността получи фокус покрай детайлите около атаката срещу пощите. В няколко интервюта описах общата картина, но ми се иска да направя малко по-пълно описание на това какво сме имали, какво сме направили за тези месеци и какво предстои.

Започвам със забележката, че ще използвам „киберсигурност“, макар че правилният термин в повечето случаи е „мрежова и информационна сигурност“. Правомощията на министъра на електронното управление са именно за „мрежова и информационна сигурност“ и то само в администрацията и част от операторите на съществени услуги. Български пощи не е в този обхват към момента.

Защитата на мрежовата и информационна сигурност е комплекс от технически и организационни мерки, които изискват добро планиране, приоритизиране, изпълнение и контрол в мащаба на държавната администрация (и в по-широк смисъл – на целия обществен сектор). Действаме с бързи стъпки, доколкото ни позволява наличният човешки ресурс.

1. Какво намерихме?

Към началото на мандата състоянието на информационните ресурси (т.е. хардуер, софтуер, мрежово оборудване, лицензи) беше силно незадоволително. Липсва адекватна, централизирана картина къде какво има, на какъв етап е от своя технологичен живот и какви са политиките по неговото подновяване. Има администрации с компютри на по 10 години, напр. Има системи без поддръжка (заради неплащани лицензи или по други причини). Всичко това са проблеми и за киберсигурността – в стари и излезли от поддръжка от производителите системи често има уязвимости. Всичко това го докладвах на Министерския съвет преди месец в рамките на годишния доклад за състоянието на информационните ресурси.

Преди 4 години от Демократична България публикувахме план за действие след срива на Търговския регистър. Половината от мерките са изпълнени, но със спорно качество – напр. регистърът на информационните ресурси е почти безполезен, резервните копия се правят централизирано от твърде малко администрации (с бавна скорост и липса на някои ключови функционалности), а на държавни облак му липсват важни процедури за присъединяване, вградени услуги за киберсигурност и др.

Базови добри практики във връзка с киберсигурността също не се прилагаха. Прости пароли, липса на двуфакторна автентикация, публично видими портове за отдалечен достъп (RDP), за портове за администрация на защитни стени и друг защитен софтуер – всичко това е вектор за атака. На много места липсва оперативно наблюдение на системите във връзка с оглед идентифициране на опити за първоначално проникване. Дори на местата, където има такова, не са свързани достатъчно много източници на информация, така че картината е непълна. Има и фрапиращи случаи, като една администрация, в която всички потребители са били администратори – за по-лесно. В пощите имаше не по-малко фрапиращи лоши практики.

Дирекцията за мрежова и информационна сигурност в Държавна агенция „Електронно управление“ е 16 души. Това е крайно недостатъчно за да покрие правомощията на агенцията (а вече – на министерството) по линия на киберсигурността. Капацитетът по останалите администрации в момента го установяваме в детайли, но общата картина не е розова – ИТ експертите в администрацията не са добре платени и правят всичко – от смяна на принтери, до конфигуриране на инструменти за киберсигурност.

Мога да изреждам още доста проблеми и примери, но от една страна е излишно, от друга страна не следва да разкривам детайли отвътре, от които някой може да се възползва (споделеното в горния параграф са неща, които в голяма степен са публично достъпни).

2. Какво свършихме

За този кратък период от време, в който преструктурираме една държавна агенция в две структури министерство и изпълнителна агенция, по линия на киберсигурността сме направили следното:

 • Изпратихме писма до всички институции да подобрят настройките на системите си, свързани с изпращане на имейли (т.е. потенциални фишинг атаки от тяхно име)
 • Сканирахме (вкл. с продължаващ абонамент за сканиране) всички администрации за публично достъпни системи, които не следва да бъдат достъпни. Напр. RDP (отдалечен достъп) – от около 60 отворени в началото, вече има само 10, като за тях предстоят санкции за ръководителите, тъй като това е нарушение на наредбата към Закона за киберсигурност
 • България стана 30-тата държава в света с абонамент за Have I Been Pwned – безплатна услуга, която ни дава информация за изтекли пароли за имейли на държавната администрация. Изтеклите пароли са от външни сайтове, но тъй като потребителите често използват една и съща парола, при информация за изтекла парола, трябва да бъдат принуждаване да сменят настоящата си
 • Блокирахме 48 хиляди IP адреса, свързани със злонамерена активност от Русия и Беларус (с първо писмо до интернет доставчиците – 45 хиляди и още 3 хиляди с последващо писмо)
 • Събрахме списък с доброволци и подготвихме договори за тестове за проникване (penetration tests) – първите такива тестове вече са започнали
 • Мигрирахме почти всички администрации към Защитения интернет възел на държавната администрация
 • В началото на войната спешно проверихме някои от най-критичните обекти и отправихме препоръки за повишаване на сигурността
 • Институтът за публична администрация, координирано с МЕУ, подготви информационен курс за защита от фишинг атаки
 • Подготвихме изменение на Закона за киберсигурност, за да включим вътре Български пощи и други публични предприятия, които в момента не се контролират от никоя институция по линия на мрежовата и информационна сигурност
 • Подготвихме изменения на Постановление на Министерския съвет за включване на Български пощи и БНБ в списъка със стратегически обекти, които обследва ДАНС
 • Увеличихме броя места за специалисти по киберсигурност в структурата на министерството (т.е. дирекцията няма да е вече само 16 души)

3. Какво предстои тази година

Немалка част от конкретните мерките, които предстои да вземем, ще бъдат класифицирана информация, тъй като пряко засягат националната сигурност. Но общите политики за повишаване на нивото на мрежова и информационна сигурност са не по-малко важни:

 • Приемане на всички подготвени нормативни изменения – в Закона за киберсигурност (за включване на пощите), в постановлението на Министерския съвет за стратегическите обекти
 • Приемане на Решение на Министерския съвет с правила за отговор на инциденти – най-важното при много от типовете атаки е бързата и адекватна реакция. Затова от най-високо ниво ще „спуснем“ какви да са стъпките, които всяка администрация да следва при инцидент.
 • Изменение на класификатора на длъжностите в администрацията и свързаните с него нормативни актове с цел повишаване на нивата на заплащане на специалисти по киберсигурност. Въвеждане и на позиция „стажант по киберсигурност“, така че да привличаме незавършили студенти с прилични заплати – тяхната експертиза вече е на достатъчно ниво, за да могат да бъдат полезни.
 • Подготовка и приемане на нова стратегия за киберсигурност
 • Структуриране на отношенията с частния сектор. Държавата няма достатъчно капацитет за оперативни наблюдения, триаж и отговор и трябва да бъде подпомагана от частния сектор. Трябва, обаче, да го направим по структуриран и адекватен начин, а не „всяка администрация сама да си преценя“ какво точно ѝ трябва и как да го получи
 • Транспониране на втората директива за мрежова и информационна сигурност веднага след като бъде приета на ниво Европейски съюз
 • Използване на максималните възможности на наличните системи за киберзащита (в момента много от тях не са адекватно настроени) и закупуване и инсталиране на нови
 • Обновяване на регистъра на информационните ресурси и поддържането му актуален, така че да могат да се правят реални политики за информационните ресурси (обновяване, спиране от експлоатация, управление, бюджетиране)
 • Регламентиране на централизирано закупуване на шаблонизирани решения за киберсигурност (няма смисъл всяка администрация да „открива топлата вода“)
 • Повишаване на нивото на киберсигурност в частния сектор в рамките на Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация
 • Засилване на ефективните проверки по Закона за киберсигурност – администрациите трябва да спазват поне действащата нормативна уредба, в която има немалко добри практики
 • Развиване на експертния капацитет на служителите в администрацията чрез обучения, съвместно с Института за публична администрация
 • Изграждане на център за оперативно наблюдение на мрежовата и информационна сигурност (Security operations center – SOC) в структурата на Министерство на електронното управление
 • Създаване на Националния компетеностен център по киберсигурност с цел стимулиране на екосистемата от експерти и организации – бизнес, университети, държава, неправителствен сектор
 • Засилен обмен на данни с партньорски държави, в т.ч. т.нар. индикатори на компрометиране (indicators of compromise). Т.е. когато един IP адрес опита да проникне в инфраструктура напр. в Естония, след неговото установяване в България да знаем за него и да го блокираме автоматично, преди изобщо да е опитал да „атакува“ и нас.

4. Заключение

Извън всички тези детайли, наличието на министерство означава, че тази политика е представена на масата на Министерския съвет. Което значително допринася за спазването първия принцип от цитирания по-горе план за действие, който бяхме предложили през 2018 г. – „Неделимост на киберустойчивостта от националната сигурност – политическото ниво трябва да е наясно, че срив, умишлен или не, в критични системи, се отразява директно на националната сигурност.“

Администрацията и службите за сигурност вече знаят, че киберсигурността е важна на политическо ниво. А това е важно за устойчивостта – спорадични мерки не вършат работа, ако у хората, които работят това ежедневно, няма увереност, че темата е важна на най-високо ниво.

Имаме много за наваксване. Рисковете са високи, ресурсите (човешки) са малко, а задачите са много и мащабни. Това прави нещата предизвикателни, но и мотивиращи. Сега е моментът да въведем трайна политика за киберустойчивост. Която включва много конкретика и технически детайли, но и много дългосрочни меки мерки за повишаване на капацитета.

5 comments

 1. Здравейте, Публикувания материал е добър. Искаме ми се да допълня накратко- министърът на електронното управление има отговорности по МИС за административните органи, операторите на цифрова инфраструктура и доставчиците на цифрови услуги. Допълнително с подписан меморандум с КФН има отговорности и за инфраструктурите на финасовия пазар. За операторите (а, не доставчици) на съществени услуги отговарят отраслевите министерства определени от МС, по чл.16 от ЗКС. За енегетиката това е министъра на енергетиката.

 2. Пропуснах, Поздравления за направеното уточнение по отношение на “ киберсигурност“ и ‘“мрежова и инфирмационна сигурност“, че напоследък цари хаос в използването на тези понятия и тотално пренебрегване на чл.2 от ЗКС.

 3. Добре написано, поздравления !
  Сега да го караме практически, 70% от написаното е какво трябва да се случи, тоест само обещания. Няма внесени предложение към днешна дата за промяна на закона за киберсигурност. Има нещо още по фрапиращо – държавата е приела закон за киберсигурност, който държавните институции не спазват. Относно SOC центъра – това е чудесна идея, но сам сте наясно, че не може да осигурите заплащането само на специалисти от първо ниво за този център, защото тяхната заплата е колкото вашата. Тук концепцията е сбъркана и трябва да се промени. За тези 2 месеца от както имате министерство, защото трябваха 2 преди това то да се състави, реално се занимавате само с преструктуриране на отделите. Слушах ви и идеите как ще финансирате по високи доходи за специалисти през Информационна Обслужване, но сам сте на ясно, че това е невъзможно.

 4. Всичко е добре, но защо всичко ще правим сами. Публичните облачни услуги са едно от най-добре защитените, а решаваме всичко да правим сами, не изглежда нито реалистично нито възможно.

 5. Радвам се, че си получил съобщението. Сега е време да действаме за едно по-добро ощество. Не мислиш ли? Да покажеш, че си избран да служиш на народа в негов интерес. Трудно е разбира се да направиш каквото и да е когато си заобиколен от неокони и всеки ти казва какво трябва и не трябва, но ти си умно момче и мисля, че ще се справиш. От сърце да се раздадеш за народа. Парите които ти обещават няма да ти вършат работа така или иначе ако решиш да ги пиемеш. Съдбата те сложи там за да се бориш за хората.
  Очаквам да те видя в действие. Успех.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *