Няколко електронни препоръки към банките

Когато говорим за електронно управление, си представяме основно държавната администрация. Само че има още два вида участници (които са записани и в Закона за електронното управление) – лица, осъществяващи публични функции и доставчици на обществени услуги. Пример за първото са нотариуси, частни съдебни изпълнители и като цяло – лица, на които държавата чрез закон е възложила някакви функции. Обществените услуги са малко по-разтегливи, но законът изрежда следните: „образователни, здравни, водоснабдителни, канализационни, топлоснабдителни, електроснабдителни, газоснабдителни, телекомуникационни, пощенски, банкови, финансови и удостоверителни“. Банковите и удостоверителните бяха добавени изрично с измененията в закона през 2016г, но логически винаги са попадали там. Най-вече, защото банките в много случаи участват или в процеса по предоставяне на административни услуги, или изискват (понякога по силата на закон) данни и обстоятелства, които са резултат от административни услуги (удостоверения, например). И докато критиката ни за липса на автоматизация и удобство за гражданите е основно насочена към администрацията, то банките също имат доста неща, които да подобрят. С тази публикация ще направя няколко предложения към банките, с които да подобрят и тяхната работа, и удобството за гражданите, а и законовото им съответствие. Извличане на данни от първични администратори – банките понякога искат предоставяне на данни от страна на гражданите за ползване на някоя услуга, като например удостоверение за семейно положение, удостоверение за наследници, декларация по ЗМИП, дори до преди известно време и актуално състояние. Банките могат, а и е редно, да извличат тези данни от първичните администратори, дали през публичен интерфейс, както е с Търговския регистър, дали през системата за междурегистров обмен RegiX. Банките имат право на това, като доставчик на обществени услуги, и би било много добре да спрат да искат неща. Няколко пъти съм обяснявал на банкови служители, че не могат да искат от мен да предоставям или декларирам данни, които са вписани в Търговския регистър, и че

Continue reading

До всички банки

„Посланието“ ми не е свързано с икономическата криза. Просто днес се наложи да ползвам поредната банка, която не мисли за това как на клиента да му е най-удобно. Аз съм клиент на ЦКБ и заради това съм свикнал на седна на стола, да кажа какво искам, да си дам личната карта, да се подпиша на няколко места, да отида на касата и да съм готов. Обаче във всички други банки, с които съм имал досег (3-4), служителката ти дава един формуляр и ти казва „на масичките има образци, попълнете това“. Не, уважаеми банки, аз не искам да попълвам никакви бланки, формуляри, платежни нареждания, и тн. Плащам ви банкови такси за да ги попълвате вие. Явно може, щом една от банките с най-ниски такси (ЦКБ) го прави (благодарение на информационната си система). * не съм свързан с ЦКБ по никакъв начин, освен, че съм доволен техен клиент

Continue reading